สถิติวิ่ง 100 เมตร ชาย ประเทศไทย โดย เหรียญชัย สีหะวงษ์  เวลา 10.23 วินาที