รวบรวม VDO กรีฑา กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ ปี 2557 (เท่าที่พอหาได้)

100 เมตร ชาย
- กฤษฎา นามสุวรรณ 10.39 วินาที
- รัตนพล โสวัน 10.46 วินาที
- จิระพงศ์ มีนาพระ 10.49 วินาที
100 เมตร หญิง
- อรนุช กล่อมดี 11.82 วินาที
- สุภาวรรณ ธิปัตย์ 12.02 วินาที
- ปาริฉัตร เจริญสุข 12.09 วินาที
200 เมตร ชาย
- อภิสิทธิ์ พรมแก้ว 21.59 วินาที
- สรรเสริญ สร้อยสุวรรณ 21.68 วินาที
- จรัญ สะเทิงรัมย์ 21.72 วินาที
200 เมตร หญิง
- อรนุช กล่อมดี 24.10 วินาที
- ทัศพร วรรณกิจ 24.28 วินาที
- สุภาวรรณ ธิปัตย์ 24.67 วินาที
400 เมตร ชาย
- ศรีขรินทร์ วรรณสา 47.61 วินาที
- ณัฐพงษ์ ขนอม 48.27 วินาที
- อนันต์ วงศ์สว่าง 48.34 วินาที
400 เมตร หญิง
- ตรีวดี ยงพันธ์ 54.82 วินาที
- ธัญพิมล แก้วดี 56.51 วินาที
- กะรัต ศรีเมือง 56.75 วินาที
ข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย
- จำรัส ฤทธิเดช 14.11 วินาที
- กิตติพงษ์ คงดี 14.33 วินาที
- ณรงค์เดช จันทร์ใจ 14.46 วินาที
ข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย
- ธนาวุฒิ นุ่มจันทร์ 52.51 วินาที่
- พัฒน์ยศ คล่องงาน 52.96 วินาที
- วิทวัส ทุมชนะ 53.10 วินาที
ข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง
- วาสนา วินาโท 01:01.97 วินาที
- จุฑามาศ โขนขำ 01:02.10 วินาที
- พนิดา รัตนจันทร์ 01:02.26 วินาที
4 x 100 เมตร ชาย
- จิรยุทธ แก้วเมฆา
- จำรัส ฤทธิเดช
- ฟาริส รักดี
- พีรพงศ์ แสนเสนา
เวลา 40.64 วินาที

- จิระพงศ์ มีนาพระ
- ศุภชัย ฉิมดี
- ธีรพงษ์ สุนธนนท์
- ธีรศักดิ์ สุนธนนท์
เวลา 40.70 วินาที

- ตรีเนตร กฤตานุกูลวงศ์
- ศราวุฒิ เนตรกลาง
- พูมมนัส จันทร์เข็ม
- วัชระ สอนดี
เวลา 40.86 วินาที
4 x 100 เมตร หญิง
- กาญจนา ดิษฐบรรจง
- ทัศพร วรรณกิจ
- ตรีวดี ยงพันธ์
- อรนุช กล่อมดี
เวลา 44.96 วินาที

- ชลลดา เกิดบุตร์
- เพ็ญศรี ชัยฤกษ์
- ธนาภรณ์ จันทร์อ่อน
- สุภาวรรณ ธิปัตย์
เวลา 45.08 วินาที

- วันวิสา กองทอง
- ศิริลักษณ์ ปะละภา
- ปาริฉัตร เจริญสุข
- อรอุมา เชษฐา
เวลา 46.45 วินาที

สถิติต่างๆของกรีฑาในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/กีฬากรีฑาในกีฬาแห่งชาติ_ครั้งที่_42