รองเท้าตะปู.com

ผลงานของนักกรีฑาไทยในซีเกมส์ ปี2013 กรุงเนปปิดอ ประเทศพม่า

100 เมตรชาย
เหรียญทอง จีระพงศ์ มีนาพระ เวลา 10.48 วินาที
100 เมตร หญิง
ที่ 2 ณีรณุช กล่อมดี เวา 11.85 วินาที
ที่ 3 ทัศพร วรรณกิจ เวลา 11.91 วินาที
200 เมตร ชาย
เหรียญทอง จีระพงศ์ มีนาพระ เวลา 21.29 วินาที
200 เมตร หญิง
ที่ 2 ณีรณุช กล่อมดี เวลา 24.02 วินาที
400 เมตร ชาย
ที่ 4 ศรีขรินทร์ วรรณสา เวลา 47.83 วินาที
400 เมตร หญิง
เหรียญทอง ตรีวดี ยงพันธ์ เวลา 53.11 วินาที

ข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย
ที่ 5 ณรงค์เดช จันทร์ใจ เวลา 53.29 วินาที
ข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง
เหรียญทอง วาสนา วินาโท เวลา 58.85 วินาที
ที่ 4 พนิดา รัตนจันทร์ เวลา 1:03.87 วินที
ข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย
เหรียญทอง จำรัส ฤทธิเดช เวลา 13.72 วินาที
ข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง
ที่ 2 วัลลภา พันธุ์สูงเนิน เวลา 13.71 วินาที
800 เมตร ชาย
ที่ 4 โยธิน ยาประจันทร์ เวลา 1:51.91 วินาที
ที่ 6 สิทธิพร สังข์ทอง 1.54.20 น.
800 เมตร หญิง
ไม่มีนักกีฬาไทยเข้าแข่งขัน
1500 เมตร ชาย
ที่ 5 โยธิน ยาประจันทร์ เวลา 4:00.94 วินาที
1500 เมตร หญิง
ไม่มีนักกีฬาไทยเข้าแข่งขัน
วิ่งวิบาก 3000 เมตร ชาย
ที่ 5 Patikarn Pechsricha เวลา 09:04.04 วินาที
วิ่งวิบาก 3000 เมตร หญิง
ไม่มีนักกีฬาไทยเข้าแข่งขัน
5000 เมตร ชาย
ที่ 2 บุญถึง ศรีสังข์ เวลา 14:21.75 วินาที
ที่ 4 สัญชัย นามเกตุ เวลา 14:42.36 วินาที
10000 เมตร ชาย
ที่ 2 บุญถึง ศรีสังข์ เวลา 29:46.61 วินาที
ที่ 4 สัญชัย นามเกตุ เวลา 30:35.54 วินาที
4 x 100 เมตร ชาย
เหรียญทอง ประเทศไทย เวลา 39.75 วินาที่
รัตนพล โสวัน
อภิสิทธิ์ พรมแก้ว
จิระพงศ์ มีนาพระ
ศุภชัย ฉิมดี
4 x 100 เมตร หญิง
เหรียญทอง ประเทศไทย เวลา 44.42 วินาที
ภัสสร จักษุนิลกร
ณีรนุช กล่อมดี
ทัศพร วรรณกิจ
นงนุช แสนราช
4 x 400 เมตร ชาย
ที่ 2 ประเทศไทย ทำเวลา 3:09.81 วินาที
ตรีเนตร กฤตานุกูลวงศ์
ศรีขรินทร์ วรรณสา
สหรัฐ สัมมาญาณ
ณัฐพล ขนอม
4 x 400 เมตร หญิง
เหรียญทอง ประเทศไทย ทำเวลา 3:36.58 วินาที
ภัสสร จักษุนิลกร
อัจจิมา เอ่งฉ้วน
พรพรรณ ฮึกเหิม
ตรีวดี ยงพันธ์

หาข้อมูลและสถิติต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ –> http://th.wikipedia.org/wiki/กรีฑาในซีเกมส์_2013